โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 615.73 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.31 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.14 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.39 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.25 MB