โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง 13 กิโลเมตร เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนภัทรบพิตร  โดยสภาตำบลสวายจีก  มีการประชุมตกลงกันว่าให้ก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  14  บ้านสวายจีกได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 
ในปี  2535  ได้เปิดรับนักเรียนครั้งแรกสามารถรับนักเรียนได้  2 ห้องเรียน  จำนวน 72คน ในวันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2540  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายมนต์ชัย  แผ้วพลสง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมคนแรก  ในปีเดียวกันได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น  และในปี  2540  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายมนต์ชัย  แผ้วพลสง  ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  การจัดการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550 นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์และโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม โดยมีนายสุเธียร เชาวนกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ในขณะนั้น
ปัจจุบันโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมมีอาคารเรียน 3 หลัง โรงฝึกงาน  1  หลัง  อาคารชั่วคราว  2  หลัง  ผู้บริหารคนปัจจุบัน  นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมบริหารจัดการโดยจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนอย่างทั่วถึงทั้งสายอาชีพ   สายสามัญ  ทั้งรูปแบบในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย