กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรุ่งโรจน์ หวังชม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี
ครู คศ.2

นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
ครู คศ.2

นางสาวชญาดา ตะวันหะ
ครู คศ.2

นายปิยณัฐ สัสดี
ครู คศ.2

นางณัฐดารัตน์ ศกุนะสิงห์
ครู คศ.1