โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวลีลาวดี แท่นดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางมนิสตา แดงสี
ครู คศ.2

นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์
ครู คศ.1

นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
ครู คศ.1

นางธนญา สุวรรณเหลา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ