กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอเทตยา แก้วศรีหา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล
ครู คศ.3

นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
ครู คศ.2

นายชาตรี อุทาน
ครู คศ.1

นางสาวจรีพร เพประโคน
ครูอัตราจ้าง