คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมลรัตน์ ฉันทะไกรวัฒน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุระ การกระสัง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางแม้น อาญาเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายตวง ยอดสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประโยชน์ สุระรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แดงชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร กึนรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการถวิล อาจทวีกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระแผน วสโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ กะเสมรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพนัส วิโสรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง กิจเอี๋ยมไพศาล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอินทร์ วิเชียรรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำฝน สมศรีนวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองฯ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรากร เสนามาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภัทร์ แสนกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย สายลาม
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมศักดิ์ ทองนำ
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ