กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเกื้อกูล ดีรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชราภรณ์ ตั้งบวรธรรมา
ครู คศ.2

นางสาวมินตรา เพชรเลิศ
พนักงานราชการ