โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 545.18 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.17 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฎิบัติงานฝ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 721.47 KB
Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 763.35 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 471.15 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.02 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.39 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฎิบัติงานฝ่ายงบบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.17 KB
Adobe Acrobat Document พรรณนางานโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB