โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.99 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.65 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานห้องสมุด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 618.87 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานรับนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 479.41 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกิจกรรมแนะแนว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.99 KB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานบริการงานทะเบียน-วัดผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.35 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำร้องงานทะเบียน-วัดผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 393.5 KB